صفحه اصلی
نشریه Sustainable Earth Review دانشکده علوم زمین منتشر شد.
  • 1671 بازدید

 

میتوانند برای بازدید مقالات این شماره به وب سایت ذیل مراجعه نمایند

http://sustainearth.sbu.ac.ir

 همچنین این نشریه آماده دریافت مقالات اساتید، دانشجویان و محققین محترم می باشد.

تلفن داخلی:29905619

http://sustainearth.sbu.ac.ir Website :

اهداف نشریه

انتشار آخرین دستاوردهای علمی محققان کشور در زمینه علوم زمین. گسترش دانش و فناوری آموزش محیط زیست و توسعه پایدار کشور

به وجود آوردن امکان ارتباط بین مراکز علمی و پژوهشی و همچنین مراکز آموزشی

انتشار و انتقال یافته‏ های علمی و فنی مراکز آموزشی و پژوهشی، به ویژه یافته‏ های اساتید، دانشجویان دوره‏ های کارشناسی ارشد و دکترا و نیز دستاوردهای متخصصان گوناگون

و بالاخره سازماندهی اطلاعات علمی در زمینه آموزش علوم زمین و پایداری محیط

رویکرد ها:

جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی، زمین شناسی و ژئوفیزیک، آب و هواشناسی و هواشناسی، تغییرات محیطی، علوم خاک، فرسایش خاک، هیدرولوژی، تحلیل ها و پایش محیطی، ارزیابی ریسک آلودگی، توسعه پایدار زمین و محیط زیست، بیولوژی و اکولوژی خشکی، مدیریت آب، زمین شنا

 

افزودن نظرات