جدیدترین اخبار مرکز

اطلاعیه برگزاری همایش «نقش زنان در سیاست گذاری و مدیریت حقوقی»

اطلاعیه برگزاری همایش نقش زنان در سیاست گذاری و مدیریت حقوقی

بازدید 121
اطلاعیه برگزاری وبینار ششم از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما: زنان؛ همراهان پویای صلح گستری

اطلاعیه برگزاری وبینار ششم از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما: زنان؛ همراهان پویای صلح گستری

بازدید 3707
اطلاعیه نشست «پیوند زیربنایی خدمات رسانی کتابخانه های عمومی با صلح و حقوق بشر»

اطلاعیه نشست «پیوند زیربنایی خدمات رسانی کتابخانه های عمومی با صلح و حقوق بشر»

بازدید 3752

اطلاعیه ها

اطلاعیه برگزاری همایش «نقش زنان در سیاست گذاری و مدیریت حقوقی»

اطلاعیه برگزاری همایش نقش زنان در سیاست گذاری و مدیریت حقوقی

اطلاعیه برگزاری وبینار ششم از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما: زنان؛ همراهان پویای صلح گستری

اطلاعیه برگزاری وبینار ششم از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما: زنان؛ همراهان پویای صلح گستری

اطلاعیه نشست «پیوند زیربنایی خدمات رسانی کتابخانه های عمومی با صلح و حقوق بشر»

اطلاعیه نشست «پیوند زیربنایی خدمات رسانی کتابخانه های عمومی با صلح و حقوق بشر»

اطلاعیه وبینار «بازتاب رویکرد حقوق بشری در تحولات نظام کیفری ایران»

اطلاعیه وبینار «بازتاب رویکرد حقوق بشری در تحولات نظام کیفری ایران»

کارگاه ها و دوره های آموزشی

همایش ها