آئین نامه ها

کلیپ های دفاع


دانشجویان مقطع ارشد لطف بفرمایند  از فایل های موجود در فایل زیپ مقطع ارشد  یکی از دو کلیپ را برای جلسه دفاع انتخاب کنند و دانشجویان مقطع دکتری یکی از دو فایل موجود در فایل زیپ مقطع دکتری بهمراه فایل سرود دانشگاه را برای دفاع خود انتخاب کنند :