کلیپ های دفاع
دانشجویان مقطع ارشد لطف بفرمایند  از فایل های موجود در فایل زیپ مقطع ارشد  یکی از سه کلیپ را برای جلسه دفاع انتخاب کنند و دانشجویان مقطع دکتری یکی از سه فایل موجود در فایل زیپ مقطع دکتری بهمراه فایل سرود دانشگاه را برای دفاع خود انتخاب کنند :