درباره کارکنان

نام و نام خانوادگي سمت تلفن داخلي تلفن مستقيم توضیحات
دکتر سید اميرحسين فقهي مدير امور هيات علمي 2216 22431877 (تلفن و دورنگار)
دکتر کیومرث قنبری معاون امور هيات علمي 2223 22431605  
سمیه موذنی کارشناس مسئول امور اداری 2247 22431876 تمدید و ترفیع
محسن کریمی کارشناس و مسئول دفتر 2216 22431877  
دکتر کیومرث قنبری رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب 2223 22431605  
ماهرخ کاشانی جو کارشناس امور اداری 2226 22431605 فراخوان،تبدیل وضعیت
معصومه کیانی کارشناس امور اداری 2339 - فراخوان،تبدیل وضعیت
ادریس نجفی کارشناس امور اداری 2223 22431605 امور صلاحیت عمومی
دکتر مهدی زنگیان سرپرست اداره ترفیع و تعالی 2237 22431876  
فاطمه رضاپور کارشناس امور اداری 2247 22431876 تمدید
شیرین نصرت پور کارشناس امور اداری 2237   ترفیع
خورشید مایانی رئیس اداره ارتقا 2224 22431606 29902235(دورنگار)
دکتر حسن یعقوب نیا کارشناس امور اداری 2205   ارتقاء
 
پست الکترونيکی مديريت امور هيأت علمی : mfa@sbu.ac.ir
پست الکترونيکی دبيرخانه اجرايی جذب : request@sbu.ac.ir