روابط عمومیفعالیت رسمی روابـط عمومـی در دانشـگاه ملی از سال 1350 آغاز و در سال 1356، طبق مصوبه هیأت امنای وقت دانشگاه تحت عنوان «دفتر روابط عمومی و تشریفات» به فعالیت خود ادامه داده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1378 نیز با همین عنوان فعالیت داشته و در بهمن ماه 1378 به دنبال تصویب وظایف سازمانی جدید دانشگاه، روابط عمومی از دفتر ریاست جدا و تا شهریور 1395 با نام «دفتر مدیریت روابط عمومی» فعالیت نمود؛ از تاریخ 16 شهریور 1395 و به دنبال تصویب ساختار جدید دانشگاه، حوزه ریاست و مدیریت روابط عمومی در هم ادغام و با عنوان «حوزه ریاست و روابط عمومی» فعالیت می‌کند.
​​​​​​​