مدیران روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی


نام و نام خانوادگی


آقای عباس اقدامی

آقای صفدر رجب کاشانی

آقای سید مهدی اعرابی

آقای محسن باقری

آقای هادی صالحی زاده

آقای محسن باقری

خانم دکتر ترانه وطیفه شناس

آقای جعفر یازرلو

آقای دکتر هادی صالحی زاده

آقای دکتر حسین کاظمی کارگر

آقای دکتر مجید مهدوی دامغانی

آقای دکتر امیررضا اصنافی

آقای دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی

مدت مدیریت


از 1358 تا 1361

از 1362 تا 1370

از 1370 تا 1384

از فروردین 85 تا خرداد1387

از خرداد 1387 تا اردیبهشت 1388

از آبان 1388 تا 15 دی ماه 1388

از 15 دی ماه 1388 تا شهریور 1391

از مهر ماه 1391 تا اسفند 1391

از اسفند 1391 تا مرداد 1394

از مرداد 1394 تا بهمن 1395

از بهمن 1395 تا مرداد 1396

از مرداد 1396 تا خرداد 1399

از 10 خرداد 1399 تا کنون