مدیران روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی 

آقای عباس اقدامی

مدت تصدی: از 1358 تا 1361


 

آقای صفدر رجب کاشانی

مدت تصدی: از 1362 تا 1370

آقای سید مهدی اعرابی

مدت تصدی: از 1370 تا 1384


 

آقای محسن باقری

مدت تصدی: از فروردین 85 تا خرداد1387

از آبان 1388 تا 15 دی ماه 1388


 

آقای دکتر هادی صالحی زاده

مدت تصدی: از خرداد 1387 تا اردیبهشت 1388

از اسفند 1391 تا مرداد 1394


 

خانم دکتر ترانه وطیفه شناس

مدت تصدی: از 15 دی ماه 1388 تا شهریور 1391


 

آقای جعفر یازرلو

مدت تصدی: از مهر ماه 1391 تا اسفند 1391


 

آقای دکتر حسین کاظمی کارگر

مدت تصدی: از مرداد 1394 تا بهمن 1395


 

آقای دکتر مجید مهدوی دامغانی

مدت تصدی: از بهمن 1395 تا مرداد 1396


 

آقای دکتر امیررضا اصنافی

مدت تصدی: از مرداد 1396 تا خرداد 1399


 

آقای دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی

مدت تصدی: از 10 خرداد 1399 تا کنون