مسیرهای تردد به دانشگاه
شهید بهشتی
مسیر
 
اتوبوس تندرو
مسیر تاکسی

ترمینال شرق(تهرانپارس)
      مسیر تهرانپارس آزادی
ایستگاه چهارراه ولیعصر عج  تغییر خط داده شود به سمت تجریش
       
خط راه آهن - تجریش تا ایستگاه پارک وی (پایانه افشار)
       
پایانه افشار ولنجک(ایستگاه دانشگاه )
چهارراه تهرانپارس فلکه دوم تهرانپارس
فلکه دوم تهرانپارس تجریش

تجریش دانشگاه شهید بهشتی
 ​​​​​​​

ترمینال غرب
       
پایانه آزادی تهرانپارس
ایستگاه توحید تغییر مسیر داده شود به سمت پایانه افشار
      
 پایانه جنوب پایانه افشار
ایستگاه پمپ بنزین ولنجک
     
   پایانه افشار ولنجک ایستگاه دانشگاه
ضلع شمال میدان آزادی
 
آزادی تجریش
سر پمپ بنزین ولنجک پیاده شده
پمپ بنزین ولنجک دانشگا

ترمینال جنوب
     
 خط یک مترو به طرف تجریش - ایستگاه تجریش
   تاکسی تجریش - دانشگاه

ایستگاه راه آهن
      
  میدان راه آهن تجریش
 تا ایستگاه پارک وی(پایانه افشار)
      پایانه افشار ولنجک) ایستگاه دانشگاه

فرودگاه مهرآباد
        فرودگاه میدان آزادی
        پایانه آزادی تهرانپارس
ایستگاه توحید تغییر مسیر داده شود به سمت پایانه افشار
       پایانه جنوب پایانه افشار
ایستگاه پمپ بنزین ولنجک
   
   پایانه افشار ولنجک ایستگاه دانشگاه
ضلع شمال میدان آزادی
آزادی تجریش
سر پمپ بنزین ولنجک پیاده شده
پمپ بنزین ولنجک دانشگاه

پایانه آرژانتین
       تاکسی پایانه آرژانتین میدان ونک
     
   اتوبوس تندرو خط راه آهن - تجریش تا ایستگاه پارک وی (پایانه افشار)
   
    پایانه افشار ولنجک( ایستگاه دانشگاه)
     تاکسی پایانه آرژانتین میدان ونک  تاکسی پایانه ونک دانشگاه شهید بهشتی
 ​​​​​​​

Responsive Image
1) سرویس اتوبوس‌رانی شهر تهران خط 32-10 ، ایستگاه مبداء: پایانه مسافربری تجریش، ایستگاه مقصد: ورودی خوابگاه دختران

2) سرویس اتوبوس‌رانی شهر تهران، ایستگاه مبداء: پایانه شهید افشار( پل پارک وی) ایستگاه مقصد: میدان دانشگاه (شهید شهریاری)
​​​​​​​

3) سرویس مینی‌بوس‌رانی ولنجک، تجریش: ایستگاه مبداء پایانه مسافربری تجریش. ایستگاه مقصد: ورودی خوابگاه دختران


4) سرویس مینی بوس‌رانی درکه، ایستگاه مبداء پایانه مسافربری تجریش، ایستگاه مقصد: میدان دانشگاه (شهید شهریاری)

​​​​​​​

1) تاکسی خطی پمپ بنزین یمن- دانشگاه: ایستگاه اصلی، مقابل پمپ بنزین

2) تاکسی خطی تجریش، دانشگاه، ولنجک: ایستگاه اصلی، پایانه مسافری میدان تجریش

3) تاکسی خطی میدان قدس- دانشگاه: ایستگاه: روبروی مترو میدان قدس

4) تاکسی خطی تجریش درکه: ایستگاه پایانه مسافری تجریش تا میدان دانشگاه می‌توان از این سرویس استفاده کرد.

5) تاکسی‌خطی میدان دانشگاه - ونک: (مسیر حرکت: از خیابان ولی‌عصر به دانشگاه و مسیر برگشت از چمران مدرس ظفر آرژانتین میدان ونک)

(ایستگاه مبداء: ضلع شمالی میدان ونک، کوچه خشایار و ایستگاه مقصد: مقابل ورودی دانشکده دندانپزشکی)
​​​​​​​
Responsive Image