مدیریت پژوهشی و فناوری

پرديس فني و مهندسي شهید عباسپور با بیش از چهل سال سابقه، به رشد و توسعه مناسبی در حوزه "پژوهش و فناوری" نایل گردیده است. "توجه ویژه به تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای مورد نیاز صنعت"، یکی از خصوصیات بارز فعالیتهای پژوهشی و فناوري این پرديس می‌باشد.
 در حال حاضر حوزه ستادی معاونت پژوهشی و فناوري پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور بعنوان واحد سیاستگذاری و مدیریت فعالیتهای پژوهشی و فناوري مشتمل بر سه واحد "دفتر امور پژوهشی و فناوری" و "كتابخانه مركزي و مركز اطلاع‌رساني" می‌باشد. فعالیتهای پژوهشی و فناوری این پرديس توسط واحدهای تخصصی دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی موجود انجام می‌شود که این واحدها با هدف نهادینه نمودن امور پژوهش و فناوری در پرديس تأسیس گردیده‌اند.

حوزه پژوهش وفناوری

 • ارتقای سیستم مستندسازی نتایج پروژ‌ه‌های پژوهشی و خدمات مشاوره‌ای
 • برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی در دانشگاه و کمک به برگزاری آنها در دانشکده‌ها متناسب با نیازهای صنعت آب و برق
 • تقویت زیرساختها، ایجاد واحدهای مناسب برای انجام پروژه‌های پژوهشی، فناوری و خدمات مهندسی
 • ارتقای کیفی و افزایش کمی فعالیتهای پژوهشی و فناوری
 • افزایش تعداد مقالات ارائه شده در مجلات پژوهشی و همایش‌های علمی
 • برنامه‌ریزی و استفاده از توانمندیهای فنی و تخصصی اعضای هیأت علمی در پشتیبانی علمی پروژه‌های مطالعاتی و اجرایی
 • ایجاد ارتباط منطقی بین فعالیت‌های پژوهشی و صنعتی
 • ارائه خدمات مشاوره به مدیران دستگاههای اجرایی
 • انجام پروژه‌های فناوری و خدمات مهندسی با سفارش صنعت
 • بخش فراهم آوری و گردآوری منابع (مجموعه‌سازی)
 • بخش اطلاع‌رسانی کتب الکترونیکی
 • انتشارات