یادداشت های ویژه

یادداشت های ویژه
ایجاد، تامین، صیانت و بهبود فضای لازم برای ارتقای روابط میان اعضای محترم هیات علمی با مدیریت دانشگاه و نیز با همدیگر یکی از وظایف مدیریت روابط عمومی و اطلاع‏رسانی دانشگاه است. بر همین اساس، این مدیریت فضای فعلی را در پرتال دانشگاه راه‏اندازی نموده که در آن اعضای محترم هیات علمی و کارکنان ارجمند دانشگاه مطالب خود را برای طرح دیدگاه‏های خود با اولویت:
  • مرز علم و دغدغه‏های حوزه علمی مربوط
  • چالش‏های توسعۀ دانشگاه محترم شهید بهشتی و راهکارهای پیشنهادی   
  • ارائه نگره‏ها و ایده‏های نو در حوزه آموزش، پژوهش و مدیریت علم     
  • ارتقای فرهنگ علمی

 

و نیز مطالب ارزشمند در دیگر حوزه‏ها و موضوعات با هدف بهره‏مندی مخاطبان هدف پرتال دانشگاه که عموماً شامل استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه و همچنین مخاطبان بیرونیِ عموماً فرهیخته و البته، مخاطبانی که بالقوه دانشجویان آتی این دانشگاه خواهند بود، ارائه نمایند. انتظار می‫رود یادداشت ویژه بازتاب دغدغه‫ها، نگرش و انتظارات جامعه دانشگاهی شهید بهشتی خطاب به مدیریت دانشگاه، و البته ارائه‫دهندۀ راهکارهایی سازنده و پیشنهادهایی موثر برای اداره کارامدتر دانشگاه باشد. مقرر است یادداشت ویژه هر 2 هفته یک‏بار به‏روز شود. از کلیه همکاران ارجمند تقاضا می‫شود مطالب خود را جهت انتشار در یادداشت ویژه به مدیریت روابط عمومی و اطلاع‫رسانی دانشگاه ارسال فرمایند.